آرشیو ماهانه: شهریور ۱۳۹۶

تفاوت های تنهایی در زنان و مردان

تفاوت های تنهایی در زنان و مردان

ماهنامه همشهری تندرستی: تفاوت های زنانه و مردانه در همه ابعاد روحی این دو جنس قابل بررسی است. تنهایی به عنوان یک مسئله دارای عوارض متفاوت و راهکارهای نامشابهی برای زنان و مردان است....